KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA – RAZVOJ KOMPJUTERSKIH IGARA, ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

02.10.2022

Univerzitet u Kragujevcu u školskoj 2022/2023. godini upisuje studente na master akademske studije na sledećem studijskom programu:

RAZVOJ KOMPJUTERSKIH IGARA – jednoipogodišnje master studije (90 ESPB) na srpskom ili engleskom jeziku

Broj budžetskih mesta: 15

Broj samofinansirajućih mesta: 20

Nakon završenih master studija student stiče akademski naziv – master razvoja kompjuterskih igara

 

USLOVI UPISA

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama, u obimu od 240 ESPB, na studijskom programu iz polja tehničko-tehnoloških nauka ili iz polja umetnosti.

Upis na studijski program određen je brojem raspoloživih mesta i rangiranjem kandidata na listi koja se utvrđuje na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja (postignut prosek na prethodnom nivou studija, dužine trajanja studija i stepen ekvivalentnosti studijskih programa).

Visina školarine za samofinansirajuće studente je:

 • za državljane Republike Srbije 150.000,00 dinara.
 • za strane državljane: 3.000,00 €.
   

UPIS STRANIH DRŽAVLjANA

Strani  državljanin  može  da  se  upiše  na  studijski  program  pod  istim  uslovima  kao i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom Univerziteta. Kandidat – strani  državljanin, prilikom  prijavljivanja  na  Konkurs,  podnosi rešenje  o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet. Pre  upisa  kandidat – strani  državljanin  dužan je da Univerzitetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da zna srpski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na srpskom jeziku ili engleski jezik ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku.

Državljanin  Srbije  koji  je  završio  prethodno  obrazovanje u  inostranstvu  može  da konkuriše  za  upis  na  studijski  program ako ima rešenje o  priznavanju strane visokoškolske isprave  za  nastavak  obrazovanja  na  Univerzitetu  u  Kragujevcu i  upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

 

POSTUPAK PRIJAVLjIVANjA I UPISA KANDIDATA

Prijave na konkurs primaće se od 20. septembra do 8. oktobra, u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenta, ulica Jovana Cvijića bb, Kragujevac.

Rok za prijavu produžen je do 14.10.2022. godine.

Obrazac Prijave za konkurs se može podići u prostorijama Centra za razvoj karijere i savetovanje studenta, a možete ga preuzeti i na ovom linku.

Svu dokumentaciju je moguće dostaviti i u elektronskoj formi, skeniranu, na mejl razvojkarijere@kg.ac.rs

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

 • popunjena prijava;
 • očitana lična karta (ili fotokopija lične karte);
 • overena kopija diplome (uverenja) o završenim prethodnim nivoima studijama;
 • uverenje o položenim ispitima tokom prethodnih nivoa studija ili overena kopija dodatka diplome;
 • dokaz o znanju engleskog jezika ako se opredeli da sluša nastavu na engleskom jeziku;
 • dokaz o uplati troškova za sprovođenje konkursa u visini od 5.000,00 dinara, koji se uplaćuje na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12;
 • tri fotografije 3,5 x 4,5 sm.
   

Kontakt telefon: +381 (0)34 300-425

E-pošta: razvojkarijere@delete-me.kg.ac.rs

Raspored predmeta

Ishodi studijskog programa: osposobljavanje za uspešno obavljanje poslova koji zahtevaju vladanje različitim oblastima razvoja kompjuterskih igara, poznavanje i sposobnost korišćenja postojećih, kao i razumevanje i razvoj novih softverskih i hardverskih alata, prilagođavanje specifičnim zahtevima različitih segmenata kreativnih industrija u kojima će svoja znanja i veštine primenjivati, kao i osposobljavanje za dalje stručno i umetničko usavršavanje; razumevanje i usvajanje naprednih metoda u oblastima: trodimenzionalnog modelovanja, animacije, postupcima manipulacije digitalnim zvukom / muzikom, interaktivnog računarstva, kao i metoda i veština u oblasti razvoja, testiranja i produkcije, kao i organizacije i upravljanja razvojnim projektima kreiranja i distribucije kompjuterskih igara.

Članice
IKT Klastera

Quantox Technology
4it d.o.o.
lobo-dms
singleton-solutions
Pogledajte sve članice