Pravila o zaštiti podataka o ličnosti

OVDE SU PROPISANA PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KOJA SE PRIMENJUJU NA UPOTREBU SAJTA www.ict-cs.org/rs. SAMIM PRISTUPOM NA OVAJ SAJT (pod uslovom da ste se saglasili sa upotrebom “kolačića”), REGISTRACIJOM ZA NEWSLETTER, PRIJAVOM ZA KURSEVE U ORGANIZACIJI KLASTERA, SLANJEM PODATAKA U OKVIRU PRIJAVE ZA ZAPOSLENJE U JEDNOJ OD ČLANICA KLASTERA ILI BILO KOJIM DRUGIM SLANJEM PODATAKA O LIČNOSTI PUTEM SAJTA, POTVRĐUJETE DA STE SE PAŽLJIVO UPOZNALI SA PRAVILIMA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I DA STE IH U POTPUNOSTI PRIHVATILI.

Mi u IKT Klasteru Centralne Srbije veoma ozbiljno shvatamo privatnost lica, zbog čega imamo transparetna i lako razumljiva Pravila o zaštiti podataka o ličnosti, koja strogo poštujemo. 

Ipak, ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili nejasnoće u pogledu Pravila o zaštiti privatnosti, kontaktirajte nas na: privacy@delete-me.ict-cs.org ili na broj telefona 066/360-188

 1. DEFINICIJE
 2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO
 3. PODACI LICA MLAĐIH OD 18 GODINA
 4. SA KIM DELIMO PODATKE?
 5. KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE O LIČNOSTI?
 6. PRAVA KORISNIKA SAJTA
 7. POSETA DRUGIH SAJTOVA
 8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
 9. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA
 10. UPOTREBA KOLAČIĆA
 11. IZMENE PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

1. DEFINICIJE

U ovim Pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, navedeni termini će imati sledeće značenje: 

Klaster:
Poslovno udruženje IKT Klaster Centralne Srbije Kragujevac, sa sedištem na adresi Trg Topolivaca 4, Kragujevac, Srbija, MB 28117558 koga zastupa zakonski zastupnik Branimir Dženopoljac;  

Sajt:
Sajt na adresi  www.ict-cs.org/rs; 

Korisnik sajta:
Svako fizičko lice koje pristupa i koristi Sajt, uključujući lice koje se prijavljuje za Newsletter, kao i lice koje je Aplikant za kurs i/ili Aplikant za zaposlenje;

Aplikant za kurs: 
Fizičko lice koje se prijavljuje na bilo koji od kurseva u organizaciji Klastera putem Sajta;

Aplikant za zaposlenje:
Fizičko lice koje se putem Sajta prijavljuje za zaposlenje u nekoj od članica Klastera;

Podaci o ličnosti ili lični podaci:
Podrazumevaju bilo koju informaciju na osnovu koje se identifikuje neko fizičko lice ili na osnovu koje se može (samostalno ili na osnovu drugih podataka) identifikovati neko fizičko lice;

Kolačići
Kolačići su mali tekstualni fajlovi, koji se smeštaju na računar ili drugi uređaj svakog posetioca sajta, a koji sadrže informacije o vašim posetama Sajtu. Ove infromacije Klaster koristi kada vi naredni put posetite sajt. Informacije koje se na taj način sakupljaju su tehničke prirode i služe da poboljšaju korisničko iskustvo na Sajtu. 

 

2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Klaster prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, samo o licima koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Ovo su podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo:

Koje podatke prikupljamo?

Kada ih prikupljamo?

Po kom pravnom osnovu?

Email adresa

Kada se Korisnik sajta prijavi za Newsletter

Saglasnost Korisnika sajta, s tim da se saglasnost može opozvati u svako doba bez uticaja na zakonitost do tada prikupljenih podataka.

Ime, prezime, email adresa, telefon, godina rođenja, informaciju o raspoloživosti za pohađanje kursa, informacije o predznanju i druge podatke o ličnosti koji su sadržani u dokumentima koje Aplikant za kurs šalje putem Sajta ili koje Aplikant za kurs unese u svoju prijavu

Kada Aplikant za kurs unese podatke o ličnosti putem Sajta i saglasi se sa upotrebom Pravila o zaštiti podataka o ličnosti

Saglasnost Korisnika sajta, s tim da se saglasnost može opozvati u svako doba bez uticaja na zakonitost do tada prikupljenih podataka i prikupljanje je neophodno da bi se zaključio ugovor između Klastera i Aplikanta, odnosno radi pripreme za zaključenje ugovora (član 12 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

Ime, prezime, email adresa, fotografija, kao i sve ostale podatke o ličnosti koje Aplikant dostavi u okviru formulara za zaposlenje

Kada Aplikant za zaposlenje unese podatke o ličnosti putem Sajta i saglasi se sa upotrebom Pravila o zaštiti privatnosti.

Saglasnost Korisnika sajta, s tim da se saglasnost može opozvati u svako doba bez uticaja na zakonitost do tada prikupljenih podataka.

Drugi podaci o ličnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na email adrese, brojeve telefona, sadržaj poruke i sl.

Kada bilo koji Korisnik sajta odluči da dostavi podatke slanjem mejla Klasteru na email adrese:

office@delete-me.ict-cs.org 
akademija@delete-me.ict-cs.org
Ili kontaktira Klaster na drugi način

Saglasnost Korisnika sajta, s tim da se saglasnost može opozvati u svako doba bez uticaja na zakonitost do tada prikupljenih podataka.

 

3. PODACI LICA MLAĐIH OD 18 GODINA

Ovaj sajt je namenjen licima koja su starija od 18 godina. Klaster ne sakuplja i ne obrađuje podatke lica mlađih od 18 godina sa namerom. Ukoliko imate saznanja da je putem Sajta Klaster prikupio podatke o licima koja su mlađa od 18 godina, kontaktirajte nas na privacy@delete-me.ict-cs.org ili na broj telefona 066/360-188 bez odlaganja.

 

4. SA KIM DELIMO PODATKE?

Pristup podacima koje Klaster prikuplja imaju isključivo lica zaposlena u Klasteru i lica koja su članovi Upravnog odbora Klastera u skladu sa strogim internim procedurama i obavezom čuvanja poverljivosti. Podaci o ličnosti se ne dele sa bilo kojim trećim licima, sa izuzetkom u sledećim slučajevima:

 1. Podaci o ličnosti koje je Klaster prikupio od Aplikanta za kurs se dostavljaju društvima koja su punopravne članice Klastera, pod uslovom da je Aplikant pohađao i uspešno završio kurs. 
 2. Podaci o ličnosti koje je Klaster prikupio od Aplikanta za zaposlenje se dostavljaju društvima koja su punopravne članice Klastera.
   

Listu članica Klastera možete naći na: https://www.ict-cs.org/rs/clanice/.

Od članica Klastera kojima dostavimo podatke o ličnosti zahtevamo da ih koriste isključivo za sopstvene potrebe o zapošljavanju tog lica, kao i da ih ne koriste u bilo koje druge svrhe ili protivno instrukcijama i upustvima Klastera.  

Popunjavanjem prijave za kurs ili prijave za zaposlenje na Sajtu i davanjem saglasnosti sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, smatra se da ste se saglasili sa dostavljanjem Vaših podataka punopravnim članicama Klastera. 

Vaše podatke Klaster nikada neće dostaviti trećim licima koja nisu članice Klastera, niti vaše podatke koristiti u bilo koju svrhu koja nije u skladu sa Pravilima o zaštiti podataka o ličnosti.

 

5. KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE O LIČNOSTI?

Podatke o Korisnicima sajta koji su se prijavili za Newsletter čuvamo dok se Korisnik sajta ne odjavi sa liste putem maila privacy@delete-me.ict-cs.org.

Podatke koje dostavi Aplikant za kurs čuvamo u slučaju da lice pohađa kurs. Nakon što se kurs okonča podatke čuvamo još dve godine. 

Podatke koje dostavi Aplikant za zaposlenje čuvamo dve godine od dostavljanja podataka. 
Klaster zadržava pravo da čuva podatke o ličnosti i nakon navedenog perioda, ukoliko za to postoji zakonska obaveza ili ukoliko je to potrebno radi vođenja sudskih ili drugih postupaka. 

 

6. PRAVA KORISNIKA SAJTA

i) Pravo pristupa podacima o ličnosti
Svaki Korisnik sajta ima pravo da uputi zahtev za pristup svojim podacima o ličnostima kojima Klaster raspolaže u svako doba na privacy@delete-me.ict-cs.org, i Klaster će na takav zahtev odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.

ii) Pravo na ispravku podataka o ličnosti
Svaki Korisnik sajta ima pravo da traži od Klastera da izvrši ispravku svojih podataka kao i dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, prekid i privremenu obustavu obrade.
Korisnik sajta ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost. 

iii) Pravo na brisanje podataka o ličnosti
Korisnik sajta  ima pravo na brisanje podataka ako:
1) svrha obrade nije jasno određena;
2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
3) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
4) je način obrade nedozvoljen;
5) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
6) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
7) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

iv) Pravo na kopiju
Svaki korisnik ima pravo da od Klastera zahteva kopiju podatka o ličnosti koje se na njega odnose. Klaster po pravilu izdaje kopiju podatka u obliku u kojem se informacija nalazi.

v) Opoziv pristanka 
Svaki Korisnik sajta može zahtevati odjavu sa liste za Newsletter u skladu sa Pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, kada se brišu podaci o ličnosti tog Korisnika.  
Aplikant za zaposlenje ima pravo da opozove svoj pristanak u bilo koje doba, u kom slučaju će Klaster bez odlaganja izbrisati podatke o tom licu.
U svim ostalim situacijama kada se prikupljanje i obrada podataka vrše isključivo na osnovu saglasnosti, nakon što Korisnik jasno i nedvosmisleno opozove svoj pristanak, podaci se brišu. 

 

7. POSETA DRUGIH SAJTOVA

Na pojedinim mestima na ovom sajtu postoje linkovi do sajtova koji ne pripadaju Klasteru, niti su pod kontrolom Klastera. Činjenica da su pojedini linkovi postavljeni na Sajt ne znači da Klaster za njih odgovara na bilo koji način, niti da može da utiče na način na koji imaoci tih sajtova prikupljaju podatke o ličnosti. Prilikom poseta tih sajtova, obavezno se upoznajte sa njihovim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, pre nego što otkrijete bilo koji podatak o ličnosti. 

 

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Klaster shvata zaštitu ličnih podataka svojih korisnika Sajta veoma ozbiljno. Imamo stroge interne procedure kojima obezbeđujemo zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim propisima. 

Ipak, Internet nije medium na kome se zaštita podataka može apsolutno garantovati, pa Klaster ne može biti odgovoran za svaku eventualnu neovlašćenu upotrebu, uništenje ili oštećenje podataka o ličnosti, osim za neispunjenje svojih obaveza u skladu sa relevantnim propisima. Klaster ne može biti odgovoran ni za eventualnu netačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

 

9. ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Zahtev za obaveštenje, uvid i kopiju podnosi se Klasteru u pismenom obliku na email adresu privacy@delete-me.ict-cs.org. Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida podnosi se Klasteru u pismenom obliku na navedenu email adresu. Ovakav zahtev sadrži: podatke o identitetu podnosioca (ime i prezime, ime jednog roditelja, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana), adresu prebivališta, odnosno boravišta, kao i druge podatke neophodne za kontakt. 

Klaster će obaveštenje o podnetom zahtevu izdati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva za uvid, odnosno za izdavanje kopije, omogućiti podnosiocu da izvrši uvid, odnosno predati mu kopiju.

U slučaju da smatra da je Klaster povredio vaša prava u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, podnosilac zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.  

 

10. UPOTREBA KOLAČIĆA

Klaster koristi kolačiće radi prikupljanja informacija o upotrebi sajta. Svrha prikupljanja informacija putem kolačića nije da se korisnik Sajta identifikuje, nego da se unapredi sam sadržaj sajta i korisničko iskustvo. 

Ukoliko želite da blokirate upotrebu kolačića, možete koristiti relevantne opcije u meniju svog web browser-a. 

Na Sajtu potoji dve vrste kolačića, koje imaju i različitu svrhu:

 • Tehnički kolačići omogućavaju elektronsku komunikaciju i nemaju nikakvu drugu svrhu, osim da obezbede tehničko funkcionisanje Sajta. Sa njima su izjednačeni i analitički kolačići koje Klaster koristi, jer se oni upotrebljavaju za prikupljanje mnoštva podataka u agregatnom formatu povodom velikog broja korisnika.  
 • Kolačići trećih lica, kao što su, na primer, plug-in kolačići društvenih mreža (Facebook, Twitter, Youtube). Ovim kolačićima ne upravlja Klaster već treća lica. Klaster nema pristup takvim kolačićima. Korisnik treba da se upozna sa Pravilima o upotrebi kolačića trećih lica na sajtovima tih trećih lica, gde može da se saglasi ili da odbije da da saglasnost za upotrebu kolačića trećih lica. 

Klaster ne koristi kolačiće u svrhu marketinga. 

 

11. IZMENE PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

S vremena na vreme Klaster može menjati ili ažurirati Pravila za postupanja sa podacima. Sve promene će imati dejstvo od momenta objavljivanja. Ukoliko nastavite da koristite sajt, smatra se da ste se saglasili sa izmenama.

 

Pravila o zaštiti podataka o ličnosti poslednji put ažurirana 01.08.2018. godine.

Nazad na vrh strane ↑