Politika privatnosti

Poslovno udruženje IKT Klaster Centralne Srbije Kragujevac, sa sedištem na adresi Trg Topolivaca 4, Kragujevac, Srbija, MB 28117558 PIB 108126274 (dalje: “IKT Klaster”, “Mi” ili “Klaster”), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U ovoj Politici privatnosti (dalje: “Politika”) objašnjeno je na koji način Klaster prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima. Klaster je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost Vaših podataka o ličnosti je prioritet Klastera.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

 1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI
 2. DEFINICIJE
 3. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA
 4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI
 5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV
 6. GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU
 7. SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE?
 8. KOLIKO DUGO KLASTER ČUVA VAŠE PODATKE?
 9. VAŠA PRAVA
 10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

 

1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Klaster je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Mi u IKT Klasteru Centralne Srbije veoma ozbiljno shvatamo privatnost lica, zbog čega imamo transparentna i lako razumljiva Pravila o zaštiti podataka o ličnosti, koja strogo poštujemo. 

Ipak, ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili nejasnoće u pogledu Politike, kontaktirajte nas na: privacy@delete-me.ict-cs.org ili na broj telefona 066/360-188

 

2. DEFINICIJE

Kako bismo Vam olakšali razumevanje ove Politike, definisali smo određene termine koji su primenjeni u Politici privatnosti. 

Lice” ili “Vi” su sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama. 

Sajt“ je web sajt na adresi https://www.ict-cs.org/rs

Korisnik sajta” je svako lice koje pristupi Sajtu.

Aplikant za kurs je fizičko lice koje se prijavljuje na bilo koji od kurseva u organizaciji Klastera putem Sajta.

Aplikant za zaposlenje je fizičko lice koje se putem Sajta prijavljuje za zaposlenje u nekoj od članica Klastera.

Podatak” je podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. 

Poverenik” je Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

Politika kolačića” su posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

Saglasnost” je Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima. Ako niste navršili 15 godina, saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti mogu dati Vaši roditelji/staratelji. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

 

3. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA

Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

 1. Korisnici sajta,
 2. Aplikanti za kurs,
 3. Aplikanti za zaposlenje.


Klaster brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti Klasteru. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na privacy@delete-me.ict-cs.org bez odlaganja. 

 

4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite Sajt Klastera, kada se prijavite za pohađanje kursa, kada pošaljete prijavu za zaposlenje, kada se prijavite za članstvo u Klasteru, kada se prijavite za Newsletter.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Klaster ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu. 

Na pojedinim mestima na ovom sajtu postoje linkovi do sajtova koji ne pripadaju Klasteru, niti su pod kontrolom Klastera. Činjenica da su pojedini linkovi postavljeni na Sajt ne znači da Klaster za njih odgovara na bilo koji način, niti da može da utiče na način na koji imaoci tih sajtova prikupljaju podatke o ličnosti. Prilikom poseta tih sajtova, obavezno se upoznajte sa njihovim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, pre nego što otkrijete bilo koji podatak o ličnosti. 

 

5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV

SVRHA PRIKUPLJANJA PODACI KOJE PRIKUPLJAMOOSNOV

1. Aplikanti za zaposlenje
Podaci Aplikanata za zaposlenje se prosleđuju članici Klastera koja je raspisala konkurs za zaposlenje na koje je Aplikant konkurisao. Podaci iz prijave na konkurs obrađuju se isključivo u svrhu izbora i zapošljavanja kandidata.

Podaci sadržani u CV-u i motivacionom pismu, koje odlučite da nam dostavite.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

2. Aplikanti za kurseve
Ukoliko želite da se prijavite za neki od kurseva u organizaciji Klastera, putem Sajta, biće neophodno da ostavite određene podatke o ličnosti kako bismo mogli da Vam omogućimo pohađanje kursa i da bismo mogli da vodimo evidenciju o prijavljenim licima.

Ime, prezime, email adresa, telefon, godina rođenja, informaciju o raspoloživosti za pohađanje kursa, informacije o predznanju i druge podatke o ličnosti koji su sadržani u dokumentima koje Aplikant za kurs šalje putem Sajta ili koje Aplikant za kurs unese u svoju prijavu.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

3. Newsletter 
Podatke prikupljamo i ukoliko se na Sajtu prijavite za naš Newsletter. 

Podatak koji se prikuplja je e-mail.

Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

4Kontaktiranje Klastera
Kada bilo koji Korisnik sajta odluči da dostavi podatke slanjem mejla Klasteru na email adrese:

 • office@ict-cs.org 
 • akademija@ict-cs.org

Ili kontaktira Klaster na drugi način

Drugi podaci o ličnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na email adrese, brojeve telefona, sadržaj poruke i sl.

Saglasnost Korisnika sajta, s tim da se saglasnost može opozvati u svako doba bez uticaja na zakonitost do tada prikupljenih podataka.

5. Objavljivanje fotografija učesnika kurseva u okviru Akademije
Klaster može objaviti fotografije Lica koje Lice dostavi ili koje su sačinjene od strane Klastera ili Lica na svom Sajtu.

Fotografija

Niste obavezni da date ovu saglasnost u kom slučaju nećemo objaviti navedene podatke. 
U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

6Podnošenje prijave za članstvo u Klasteru
Ukoliko želite da Vaše društvo postane član Klastera, možete popuniti prijavni formular na Sajtu i zatražiti aplikacionu dokumentaciju. U tom slučaju će biti neophodno da ostavite određene podatke o ličnosti, kada popunjavate prijavu u ime i za račun društva,  kako bismo mogli da omogućimo pristup članstvu Vašem društvu i da bismo mogli da vodimo evidenciju o članovima Klastera.
 

Ime i prezime, email, naziv kompanije/ organizacije i kontakt podaci kao što su: telefon, adresa sedišta, websajt, kao i drugi podaci koje odlučite da nam dostavite u poruci.

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Ukoliko nam ne dostavite te podatke, nećemo moći da Vas identifikujemo, te nećemo moći da Vam omogućimo pristup članstvu u Klasteru.

Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na privacy@ict-cs.org u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU

Klaster je implementirao primerene tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka.

Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na serverima naših pouzdanih provajdera.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama. Naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

 

7. SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE?

Klasteru je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.  

Pristup podacima koje Klaster prikuplja imaju isključivo lica zaposlena u Klasteru i lica koja su članovi Upravnog odbora Klastera u skladu sa strogim internim procedurama i obavezom čuvanja poverljivosti. Podaci o ličnosti se ne dele sa bilo kojim trećim licima, sa izuzetkom u slučajevima navedenim u ovom odeljku:

 1. Podaci o ličnosti koje je Klaster prikupio od Aplikanta za kurs se dostavljaju društvima koja su punopravne članice Klastera, pod uslovom da je Aplikant pohađao i uspešno završio kurs. 
 2. Podaci o ličnosti koje je Klaster prikupio od Aplikanta za zaposlenje se dostavljaju društvima koja su punopravne članice Klastera.  

Listu članica Klastera možete naći na: https://www.ict-cs.org/rs/clanice/.

Od članica Klastera kojima dostavimo podatke o ličnosti zahtevamo da ih koriste isključivo za sopstvene potrebe o zapošljavanju tog lica, kao i da ih ne koriste u bilo koje druge svrhe ili protivno instrukcijama i uputstvima Klastera.  

Vaše podatke Klaster nikada neće dostaviti trećim licima koja nisu članice Klastera, niti vaše podatke koristiti u bilo koju svrhu koja nije u skladu sa Politikom privatnosti.

U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja čine naše partnere. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe, pružanje pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga. 

Ovi pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti. 

Prilikom izbora partnera koristimo veoma stroge kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih. 

Tabela u nastavku prikazuje ko su naši trenutni obrađivači, koja je njihova uloga i gde je njihovo sedište.

OBRAĐIVAČULOGASEDIŠTE
Oracle America, Inc.Analitičke uslugeSjedinjene Američke Države
Google, Inc.Analitičke uslugeSjedinjene Američke Države
Facebook, Inc.Analitičke i marketinške uslugeSjedinjene Američke Države

8. KOLIKO DUGO KLASTER ČUVA VAŠE PODATKE?

Klaster će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Klaster u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose). 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka. 

Podatke o Korisnicima sajta koji su se prijavili za Newsletter čuvamo dok se Korisnik sajta ne odjavi sa liste putem maila privacy@delete-me.ict-cs.org.

Podatke koje dostavi Aplikant za kurs čuvamo u slučaju da lice pohađa kurs. Nakon što se kurs okonča podatke čuvamo još dve godine. 

Podatke koje dostavi Aplikant za zaposlenje čuvamo dve godine od dostavljanja podataka. 

 

9. VAŠA PRAVA

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća: 

Pravo pristupa

Imate pravo da uputite zahtev Klasteru za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Klaster može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Klastera da izvrši ispravku Vaših podataka.

Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite od Klastera brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa. 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu. 

Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Klastera. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom. 

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na privacy@delete-me.ict-cs.org ili upućivanjem dopisa na adresu Trg Topolivaca 4, Kragujevac.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja. 

Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

e-mail adresu: privacy@delete-me.ict-cs.org
kontakt telefon: 066/360-188
pisanim putem na adresu: Poslovno udruženje IKT Klaster Centralne Srbije Kragujevac, Trg Topolivaca 4, Kragujevac

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama. 

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@delete-me.poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku. 

 

10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

Klaster redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku. 

 

Pravila o zaštiti podataka o ličnosti poslednji put ažurirana 23.10.2019. godine.

Nazad na vrh strane ↑