Kursevi

PHP Osnovni kurs

Trajanje kursa: 50 sati
Dinamika: 3 puta nedeljno po 2 sata obuke
Lokacija: Biznis inovacioni centar i KG Hub
Maksimalan broj polaznika po grupi: 10
Cena: 30.000,00 RSD

Teme koje će se obuhvatiti kursom:

 1. Istorijat, osnove i značaj PHP-a. LAMP / WAMP. Podešavanje okruženja.
 2. Ugrađivanje PHP koda u HTML. Sintaksa. Komentari. Varijable i tipovi.
 3. Operatori. Naredbe grananja.
 4. Naredbe ponavljanja.
 5. Uslovno ponavljanje. Komande break i continue.
 6. Nizovi. Funkcije za rad sa nizovima.
 7. Datumi i vremena.
 8. Superglobalni nizovi. Session. Cookies.
 9. Obrada formi.
 10. PHP i AJAX.
 11. Funckije.
 12. PHP i objektno-orjentisano programiranje.
 13. Rad sa fajlovima.
 14. CSV, JSON i XML. Uvoz-izvoz podataka.
 15. Baze podataka. Osnovni pojmovi. MySQL.
 16. Pristup bazama podatka. Alati za upravljanje bazama podatka.
 17. PDO. Prepared statements. Transakcije.
 18. Regularni izrazi. Validacija.
 19. Upravljanje greškama. Try - Catch.
 20. Debugging. Logovanje i izveštavanje o greškama.
 21. Razvoj aplikacije: Projektovanje baze podatka.
 22. Razvoj aplikacije: Manipulacija podacima.
 23. Razvoj aplikacije: Integracija funkcionalnosti. Korisnici.
 24. Razvoj aplikacije: Generisanje interfejsa.
 25. Razvoj aplikacije: Testiranje i upravljanje greškama.