Povećanje zapošljivosti OSI izgradnjom inkluzivnog poslovnog ekosistema

Opis projekta: 

Projekat finansira Evropska unija (EU), sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj  (UNDP) a realizuje Forum mladih sa invalidetom Kragujevac u partnerstvu sa Forumom mladih sa invaliditetom Beograd i IKT klasterom Centralne Srbije. Projekat je podržan od strane Biznis Inovacionog Centra Kragujevac kao lokalne institucije za podršku biznisu.

Specifični cilj projekta je unapređenje  društvenog položaja,  socijalne uključenosti i radnog angažmana OSI, posebno mladih i žena u Kragujevcu kroz mere:

  • povećanja pristupačnosti uslugama  edukacije za IT znanja i veštine, 
  • jačanje kapaciteta  OSI za zapošljavanje
  • senzibilisanosti društvenih aktera iz biznis sektora za sprovođenje inkluzivnosti u zapošljavanju OSI.

Ciljna grupa projekta su: 

  • minimum 20 osoba sa invaliditetom i min 20 osoba iz teže upošljive kategorije, 
  • 10 poslodavaca sa teritorije grada.

U partnerstvu sa IKT CS i FMI Beograd i uz saradnju i podršku BIC Kraguejvac sprovešće se obuke za 20 OSI iz oblasti informacionih tehnologija – edukacije za unapređenje IT veština i to:

  • izrada i ažuriranje sajtova kroz Word press obuku, 
  • digitalni marketing i 
  • korišćenje osnovnih alata Microsoft office-a kao što su word i excel. 

Sa druge strane najmanje 20 mladih OSI (50 % žene) će biti uspešno obučeno u oblasti soft- prenosivih veština važnih za poslovni angažman (komunikacijske, tehničke, organizacione i lične veštine) kroz realizaciju 5 radionica. Pomenute obuke će se sprovoditi u objektu BICu. 

Projektom će se će se trajno rešiti pristup samom objektu kroz postavljanje platforme i unutrašnja komunikacija za korisnike invalidskih kolica i teže pokretnih čime će se uspostaviti kontinuitet u pripremi i osposobljavanju OSI za zapošljavanje. 

Tokom trajanja projekta biće pružena i psiho socijana podrška za ciljnu grupu od strane stručnih lica. 

U cilju senzibilizacije poslovne zajednice za potrebe OSI, projekatom će se sprovesti analiza pristupačnosti objekata na teritoriji grada Kragujevca i pružiti saveti poslodavcima za unapređenje pristupačnosti. 

Predstavnici poslovnog sektora  će biti informisani o zakonodavnom okviru koji reguliše zapošljavanje OSI, potrebnim preduslovima (pristupačnost), o resursima  i kapacitima OSI u Kragujevcu, kroz informartivnu sesiju / seminar i organizaciju tribine „Pravo OSI na rad“. 

Donator

Evropska unija (EU)

Nosilac projekta

Forum mladih sa invalidetom Kragujevac

Partneri na projektu

IKT klaster Centralne Srbije, Forum mladih sa invaliditetom Beograd

Trajanje projekta

15. septembar 2019. godine - 15. jun 2020. godine