Razvoj e-trgovine i lokalnih ekosistema u toku pandemije virusa COVID-19

Razvoj e-trgovine i lokalnih ekosistema u toku pandemije virusa COVID-19 (Developing Local E-commerce Ecosystems under Covid-19 pandemics) je projekat koji se finansira kroz GIZ program “Private sector development in disadvantaged regions in Serbia”. Predviđeno vreme za implementaciju je 12 meseci, a aktivnosti predviđene projektom biće impelementirane na teritoriji Šumadijskog, Raškog, Moravičkog i Zlatiborskog okruga. Realizacija je poverena IKT Klasteru Centralne Srbije, poslovnom udruženju sa sedištem u Kragujevcu, koje okuplja preduzeća, institucije i organizacije iz IKT sektora sa teritorije Centralne Srbije.

Pandemija virusa COVID-19 je pogodila gotovo sve zemlje sveta. Vlade, ekonomija i građani, suočeni su sa različitim poteškoćama u svakodnevnim aktivnostima. Preduzete mere, poput vanrednog stanja sa ograničenim kretanjem i “zaključavanjem”, donele su mnogo izazova gotovo celoj populaciji i ugrozile čitavu ekonomiju, a posebno rad MMSP.

Velike međunarodne i lokalne trgovinske kompanije već imaju platforme za internet trgovinu, ali je situacija izazvana virusom COVID-19 pokazala da je takvih platformi nedovoljno za zadovoljenje osnovnih dnevnih potreba, posebno potrebe starije populacije u malim zajednicama i opštinama. Situacija je malo bolja u velikim gradovima (poput Beograda), ali je većina platoformi u jednom trenutku bila blokirana brojnim narudžbinama.

Malim i srednjim preduzećima u oblasti trgovine i proizvodnje, kao i malim poljoprivrednim gazdinstvima (zatvorene pijace) prete ozbiljne posledice prouzrokovane u velikoj meri umanjenim kretanjem građana. Celokupna situacija ne ide u prilog pojediničanim naporima MSP da pronađu adekvatno i inovativno rešenje zbog nedostatka profesionalnih, tehničkih i finansijskih kapaciteta. Istovremeno, preduzetništvo je pretrpelo globalnu transformaciju zbog efekata COVID-19. Ne samo da je redefinisana paleta mogućnosti za preduzetničko delovanje, već su se promenile i prakse za ostvarivanje preduzetničkih prilika.

Nedavna transformacija preduzetništva podstaknuta je još jednim globalnim trendom: digitalizacijom i primenom digitalnih tehnologija i infrastrukture za redefinisanje načina na koji ekonomije, društva i preduzeća rade pod poremećenim lancima vrednosti. Brzi razvoj IKT-a, primena pomenutih rešanja i android tehnologija oblikovale su nove trendove i nametnule potrebu da se promene i usvoje, kao i da se nove mogućnosti iskoriste za druge industrije i e-trgovinu. Takođe se mora uzeti i obzir činjenica da pomenuto predstavlja mogućnost za smanjenje negativnih efekata na ekonomiju na svim nivoima.

Još jedan od razloga za fokus na digitalnu ekonomiju i e-trgovinu je i to što se digitalne tehnologije brzo razvijaju širom sveta, a iskustva nam govore da se MMSP razvijaju do tri puta brže kad aktivno koriste IKT tehnologije, stvarajući nova radna mesta. Stoga je prelazak na digitalnu ekonomiju neophodan i jedan od načina za brži ekonomski oporavak.

Ovaj projekat sve pomenuto uzima u obzir i pruža podršku domaćim kompanijama i MMSP da prođu kroz proces digitalne transformacije. Projekat ima za svrhu da pruži podršku MMSP u oblasti pristupa e-trgovini, pruži adekvatan odgovor na situaciju izazvanu pandemijom virusa COVID-19, kao i da istraži mogućnosti saradnje sa IT sektorom ali i da pruži mogućnost proširenja tržišta firmama iz oblasti IT poslovanja. 

Opšti ciljevi projekta su:

 1. Unapređena održivost, produktivnost i konkurentnost MMSP i njihova sposobnost da se prilagode potrebama kupaca i novim zahtevima tržišta. 
 2. Unapređen lanac vrednosti kroz jačanje saradnje sa IKT sektorom i promovisanje usluga IKT klastera kako za članove klastera, tako i za druge sektore MMSP u Centralnoj Srbiji.

Specifični ciljevi projekta su: 

 1. Unapređeni kapaciteti MMSP u cilju lakše adaptacije promenjenom lancu snabdevanja i distributivnim kanalima kako bi se održala lokalna tržišta i pristupilo novim tržištima kroz primenu digitalnog preduzetništva. 
 2. Povećana upotreba informacione tehnologije za modernizaciju poslovanja u svim aspektima (usluge, procesi, marketing, organizacija).
 3. Doprinos unapređenju odgovora i oporavka u situacijama katastrofe jačanjem saradnje između privatnog (MMSP) sektora, javnog sektora i organizacija civilnog društva. 

  Pomenuti ciljevi biće postignuti kroz:          

  • Rezultat 1: Uspostavljena lokalna partnerstva, a potrebe zainteresovanih strana i potencijalnih korisnika identifikovane temeljnim istraživanjem;
  • Rezultat 2: Unapređeni kapaciteti trgovine na malo MMSP relevatne za online prodaju i dalju digitalizaciju poslovanja;
  • Rezultat 3: Lokalna MMSP obezbeđena mrežnom platformom za e-trgovinu 
  • Rezultat 4: Projekat promovisan u skladu sa GIZ smernicama za vidljivost.

  Projektom je predviđena realizacija aktivnosti koje uključuju istraživanje stavova i potreba građana, MMSP i lokalnih institucija kao i održavanje obuka i pružanja stručne pomoći sa fokusom na podizanja kapaciteta MMSP u cilju olakšavanja procesa digitalne transformacije i uspostavljanja e-trgovine, a u saradnji sa IKT sektorom. 
   

  Donator

  GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

  Nosilac projekta

  IKT klaster Centralne Srbije

  Trajanje projekta

  7. decembar 2020. godine - 30. novembar 2021. godine